Warning: Undefined array key "body_background_image_tablet" in /home/users/h740926/public_html/terranova.edu.pl/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1487
Technik sterylizacji medycznej - TERRA NOVA

TERRA NOVA

Technik sterylizacji medycznej

Odtwórz wideo

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Do głównych zadań technika sterylizacji medycznej należy:

 1. kontrola czystości narzędzi, urządzeń i powierzchni oraz dobór metod i środków dezynfekcji,
 2. przeprowadzanie sterylizacji narzędzi, urządzeń i powierzchni zgodnie z procedurami placówki, dotyczącymi sprzętu medycznego, regułami bezpieczeństwa pracy z materiałami skażonymi biologicznie, zasadami aseptyki i antyseptyki, a także BHP i etyki zawodowej,
 3. prowadzenie dokumentacji wykonywanych działań,
 4. wdrażanie procedur przy wykorzystaniu programów komputerowych,
 5. współpraca z zespołem, wykonywanie zadań zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem specjalistów
 6. klasyfikowaniu i przygotowywaniu wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,
 7. przeprowadzaniu procesów mycia i dezynfekcji oraz określaniu wskaźników kontroli procesu,
 8. przygotowywaniu roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,
 9. określaniu procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywaniu wskaźników kontroli
 10. skuteczności procesu,
 11. przygotowywaniu wsadów sterylizacyjnych z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,
 12. obsługiwaniu sterylizatorów,
 13. określaniu terminów przydatności pakietu po procesie sterylizacji,
 14. przeprowadzaniu kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji (na podstawie wyników zwalniania wsadu),
 15. określaniu zagrożenia wynikającego z obecności patogenów alarmowych, sposobu postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,
 16. stosowaniu środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 17. dobieraniu preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,
 18. prowadzeniu dokumentacji procesu sterylizacji z  uwzględnieniem  dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur, przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji, prowadzi dokumentację mycia.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik sterylizacji w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • automatyczne myjnie – dezynfektory5 do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych,
 • automatyczne myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji kontenerów transportowych,
 • myjnię ultradźwiękową,
 • instrumentarium chirurgiczne,
 • preparaty myjąco-dezynfekujace,
 • preparaty do dezynfekcji,
 • pojemniki sterylizacyjne,
 • tace narzędziowe,
 • sterylizatory parowe12,
 • sterylizatory niskotemperaturowe,
 • zgrzewarki,
 • wózki,
 • regały,
 • komputer,
 • drukarkę
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Język migowy
 • Technologia mycia, dezynfekcji  sterylizacji medycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Procesy mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych

Warunki pracy

Miejscem pracy operatora systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych są pomieszczenia szpitalnej centralnej sterylizatorni, lokalnej sterylizatorni, punktu sterylizacji, stanowiska sterylizacji gabinetowej. Maszyny i urządzenia ustawione są odpowiednio do danej strefy technologicznej i zgodnie z wprowadzoną technologią procesu. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne), poziom hałasu nie może przekraczać 85 dB. W strefach technologicznych pracownik musi posiadać środki ochrony osobistej (fartuch, przyłbice, maskę, gogle, rękawice ochronne, czepek). Znaczna część czynności zawodowych wykonywana jest w pozycji stojącej lub wymuszonej.

Praca technika sterylizacji polega na wykonywaniu wszelkich czynności w celu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i urządzeń medycznych.

Technik sterylizacji znajdzie pracę w placówkach ochrony zdrowia takich jak przychodnie, szpitale, ale również w instytutach i firmach prowadzących badania z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju materiału biologicznego. Ponadto specjalistów na to stanowisko pracy szukają gabinety dentystyczne i kosmetologiczne, a także studia tatuażu.

Organizacja pracy

Praca operatora systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu I aparatów medycznych ma charakter pracy zespołowej. Czas i miejsce pracy związane są bezpośrednio z pomieszczeniami. W tym zawodzie praca wykonywana jest zazwyczaj w systemie zmianowym, 7 dni w tygodniu. Dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin i 35 minut, z możliwością wydłużenia do 12 godzin; norma tygodniowa czasu pracy to przeciętnie 37 godzin i 55 minut. Zwierzchnikiem technika sterylizacji jest kierownik sterylizatorni. Zarówno z kierownikiem, jak i współpracownikami, technik sterylizacji się ustnie.