TERRA NOVA

Wyjdz na wyzszy poziom

Napewno nie raz słyszales o szkole policealnej. Ale co to wlasciwie jest szkoła policealna? Co daje szkoła policealna? Zadzwoń do nas, a my ci udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.

Przyszłość dla każdego

Szkoła policealna to w pierwszej kolejności ludzie. Kadra nauczycieli - profesjonalów w swoich branżach. Administracja otwarta i gotowa do wsparcia.

Dołącz do NASZEGO NIESAMOWITEGO ZESPOŁU.

Nasze Kierunki

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin nauki: 1,5 lata
Tryb nauczania: zaoczny (weekendowy)

Technik masażysta

Termin nauczania: 2 lata
Tryb nauczania: stacjonarny

Technik
usług kosmetycznych

Termin nauczania: 2 lata
Tryb nauczania: zaoczny (weekendowy)

Florysta

Termin nauczania: 1 rok
Tryb nauczania: zaoczny (weekendowy)

Technik sterylizacji medycznej

Termin nauczania: 1 rok
Tryb nauczania: zaoczny (weekendowy)

Technik administracji

Termin nauczania: 2 lata
Tryb nauczania: zaoczny (weekendowy)

Najczęstszej zadawane pytania

Kto może zapisać się do szkoły TERRA NOVA?

Do szkoły policealnej TERRA NOVA może dostać się praktycznie każdy, kto spełni niezbyt wygórowane wymogi formalne.

 • Należy mieć ukończone 18 lat – albo w momencie zapisu, albo w roku kalendarzowym, w którym podejmuje się naukę.

 • Należy posiadać pełne wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie techniczne/branżowe

 • NIE WYMAGAMY MATURY!

Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

1. PODANIE o przyjęcie do szkoły – do wypełnienia na stronie lub w sekretariacie szkoły
2. Kopia dowodu osobistego.

Dla cudzoziemców:

 • kopia pierwszej strony paszportu i ważnej wizy

 • lub pieczęci o złożonym wniosku na kartę pobytu

 • lub karty pobytu

Jeżeli legalny pobyt w Polsce jest na podstawie bezwizu – to tylko pierwszą stronę paszportu.

3. Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wystawia szkoła).
5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (jest możliwość zakupu według szkolnej oferty)
6. Dokument ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego oraz dodatek z ocenami wraz z tłumaczeniem wyżej wymienionych dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego.
7. Umowa o kształcenie (podpisuję się w sekretariacie szkoły)
8. Potwierdzenie opłaty wpisowego – 250 zł.

Konto do zapłaty:

SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO

29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova.

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW,

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Uwaga!!!

Z opłaty wpisowego zwolnieni obywatele Polski, posiadaczy Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy oraz cudzoziemcy z długotrwałymi wizami (minimum 6 miesięcy ważności). A także obywatele Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zobowiązani do uiszczenia miesięcznej opłaty za naukę.

Uwaga!!!

Dyplomy szkół średnich i szkół branżowych, technikum, z których nie wynika, że masz pełne ogólne wykształcenie średnie, należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub technikum, że zdobyłeś pełne ogólne wykształcenie średnie.

 Uwaga!!!

Jeśli dokument o pełnym wykształceniu średnim został utracony, możesz zostać przyjęty do szkoły na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły i uzyskaniu pełnego ogólnego wykształcenia średniego ze szkoły, która ukończyłeś wraz z wykazem ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

DOKUMENTY WYMAGANE JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ POZA TERYTORIUM POLSKI:

Wypełnij  PODANIE za pośrednictwem naszej strony internetowej i wyślij na adres e-mail: opole@terranova.edu.pl skany dokumentów:

 • kopia pierwszej strony paszportu

 • kopia dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

 • kopia przysięgłego tłumaczenia na j. polski dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

Nie wiesz, jak tłumaczyć dokumenty na Ukrainie?

Napisz do nas na e-mail: opole@terranova.edu.pl

 • kopia potwierdzenia opłaty wpisowego – 500 zł

Konto do zapłaty: SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła), ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) można będzie złożyć do sekretariatu szkoły i podpisać umowę o kształcenie po przyjeździe do Polski. 

Uwaga!!!

Jeżeli dokumenty o przyjęcie do szkoły zostały złożone pocztą elektroniczną sposób i termin otrzymania dokumentów dla uzyskania wizy krajowej dla wjazdu do Polski jest ustalany indywidualnie. 

Uwaga!!!

Informujemy, że nie udzielamy gwarancji uzyskania wiz ani kart pobytu czasowego.  

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Jakie korzyści daje ukończenie szkoły TERRA NOVA?

 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę.

 • Certyfikaty i dyplomy z danej specjalizacji uprawniają do podjęcia pracy zarówno w Polsce jak i za granicą

 • Świadectwo ukończenia szkoły TERRA NOVA zwolnienia z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie B1.

 • Okres nauki wliczany to stażu pracy – (6 lat)

Jak długo trwa nauka w szkole TERRA NOVA

KIERUNKI ZAOCZNE (zajęcia w soboty, niedziele – średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI – 2 lata nauki

 • TECHNIK BHP – 1,5 roku nauki

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 lata nauki

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – 1 rok nauki

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 lata nauki

 • FLORYSTA – 1 rok nauki

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 1 rok nauki

KIERUNKI STACJONARNE (zajęcia w każdy piątek, sobotę, niedzielę)

 • TECHNIK MASAŻYSTA – 2 lata nauki

 • OPIEKUN MEDYCZNY – 1,5 roku nauki

Jakie dokumenty otrzymuje się po ukończeniu szkoły TERRA NOVA?

Po ukończeniu nauki i pozytywnym zaliczeniu wszystkich semestrów oraz po OBOWIĄZKOWYM przystąpieniu do egzaminów państwowych (zarówno do części praktycznej, jak i teoretycznej), każdy z naszych słuchaczy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Dodatkowo pozytywnie wyniki egzaminów państwowych uprawniają do otrzymania dyplomu technika oraz certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Czy na wszystkich kierunkach konieczne jest odbycie praktyk zawodowych?

Praktyki zawodowe odbywają słuchacze WSZYSTKICH KIERUNKÓW. Słuchacz sam wybiera miejsce praktyk. W sekretariacie szkoły słuchacz powinien odebrać umowę o praktyki oraz dzienniczek praktyk.

Zajęcia praktyczne powinny zostać zrealizowane do końca okresu nauki (do końca ostatniego semestru).

Długość praktyk zależy od danej specjalizacji:

 • TECHNIK ADMINISTRACJI – 140 h praktyk

 • TECHNIK BHP – 140 h praktyk

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 140 h praktyk

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – 140 h praktyk

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 160 h praktyk

 • FLORYSTA – 140 h praktyk

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 140 h praktyk

 • TECHNIK MASAŻYSTA – 210 h praktyk

 • OPIEKUN MEDYCZNY – 210 h praktyk

Praktykant odbywa praktykę w firmie/zakładzie/instytucji w czasie nieprzekraczającym 

7 godz. dziennie. W dzienniczku praktyk rozpisane są dzienne czynności zgodnie z efektami kształcenia oraz specyfiką firmy/instytucji w której odbywa praktykę.

Każdy praktykant na zakończenie praktyki ma wystawianą ocenę w skali 1-6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący) oraz wpisaną opinię przez osobę odpowiedzialną za praktykanta – na końcu dzienniczka w miejscu „Opinia o praktykancie”.

Ile kosztuje nauka w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA w Opolu?

Koszt kształcenia są zróżnicowane w zależności od dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce.

Nauka jest bezpłatna dla:

Obywateli RP oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie kart pobytu, wiz, ważnych dłużej niż 6 miesięcy z wyjątkami wskazanymi poniżej.

Nauka w Szkole jest płatna dla:
PESEL UKR Obywateli Ukrainy o którzy przekroczyli granicę RP po 24.02.2022:

 • technik administracji – 150 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 4 semestry/2 lata/24 raty/ łącznie 3600 zł/słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 150 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 3 semestry 1,5 roku/18 rat/ łącznie: 2700 zł/ słownie dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych)
 • technik usług kosmetycznych – 200 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 4 semestry/2 lata/łącznie 4800 zł/ słownie cztery tysiące osiemset złotych); oraz zobowiązuje się do uiszczenia do końca I semestru jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć.
 • opiekunka dziecięca – 200 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 4 semestry/2 lata/24 raty / 4800 zł /słownie cztery tysiące osiemset złotych):
 • asystent osoby niepełnosprawnej – 200 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 2 semestry/ 1 rok/2400 zł):
 • technik sterylizacji medycznej – 200 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 2 semestry/ 1 rok/12 rat/ 2400 zł/ słownie: dwa tysiące czterysta złotych);
 • technik masażysta – 200 zł za każdy miesiąc nauki (długość cyklu kształcenia 4 semestry/2 lata/24 raty/ 4800zł/ cztery tysiące osiemset złotych);
 • florysta – 200 zł za każdy miesiąc nauki(długość cyklu kształcenia 2 semestry/1 rok/12 rat/2400 zł/ słownie dwa tysiące czterysta złotych); oraz zobowiązuje się do uiszczenia do końca I semestru jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć.

OBYWATEL RP, KARTA, WIZA Bez PESEL UKR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szkoła pobiera czesne za rozpoczęty semestr (płatne z góry do 15 luty/do 15 września danego roku szkolnego bądź w ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca w wysokości:

 • technik administracji w kwocie: 100 zł/ za każdy miesiąc ( długość cyklu kształcenia 4 semestry/2 lata/24 raty/ łącznie 2400 zł/ słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych);
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie: 100 zł/ za każdy miesiąc ( długość cyklu kształcenia 3 semestry/1,5 roku/18 rat/ łącznie 1800 zł/ słownie jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych);
 • florysta w kwocie: 60 zł/ za każdy miesiąc ( długość cyklu kształcenia 2 semestry/1 rok/12 rat/ łącznie 720 zł/ słownie siedemset dwadzieścia złotych); oraz zobowiązuje się do uiszczenia do końca i semestru jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć.
 • technik usług kosmetycznych do końca I semestru jednorazowa opłata w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć.

Opłata rekrutacyjna wynosi 250 zł, a w przypadku Cudzoziemców, których legalny, udokumentowany pobyt (wiza/karta) na terytorium RP jest krótszy niż trzy miesiące bądź jeśli znajdują się poza granicami RP opłata rekrutacyjna wynosi 500 złotych, płatna najpóźniej do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

Ponadto Słuchacz:

 • zobowiązany jest do ubezpieczenia od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC
 • zobowiązany jest dokonać opłaty za egzamin zawodowy w terminie podstawowym, dodatkowym lub poprawkowym: za praktyczny w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) oraz pisemny komputerowy w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), najpóźniej do dnia rozpoczęcia egzaminu .
 • słuchacz zobowiązany jest do opłaty za egzamin semestralny w terminie dodatkowym, poprawkowym, w danej sesji egzaminacyjnej jeśli nie pojawi się na wyznaczonym terminie głównym/podstawowym 100 zł.
 

Film o szkole policealnej
Terra Nova w Opolu

Odtwórz wideo

KONTAKT

11:58 pm
07.04.2024
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 13:00
Niedziela Zamknięty

Sekretariat zamknięty. Szkoda, że nie możemy się spotkać. Ale będzie jeszcze okazja.

Adres

ul. 1 Maja 9/18 (piętro 1)
45-068 Opole
tel. 504 915 020, 797 933 025,
798 835 050
e-mail: opole@terranova.edu.pl

Zajęcia odbywają się w
Liceum Ogólnokształcącym nr 1

NAPISZ DO NAS