TERRA NOVA

0
Uczniów
0
Absolwentów

Nauka bez ukrytych opłat za darmo bez matury w szkole policealnej Terra Nova

Film o szkole policealnej
Terra Nova w Opolu

Odtwórz wideo

Nasze Kierunki

Najczęstszej zadawane pytania

Kto może zapisać się do szkoły TERRA NOVA?

Do szkoły policealnej TERRA NOVA może dostać się praktycznie każdy, kto spełni niezbyt wygórowane wymogi formalne.

 • Należy mieć ukończone 18 lat – albo w momencie zapisu, albo w roku kalendarzowym, w którym podejmuje się naukę.

 • Należy posiadać pełne wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie techniczne/branżowe

 • NIE WYMAGAMY MATURY!

Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?
1. PODANIE o przyjęcie do szkoły – do wypełnienia na stronie lub w sekretariacie szkoły
2. Kopia dowodu osobistego.

Dla cudzoziemców:

 • kopia pierwszej strony paszportu i ważnej wizy

 • lub pieczęci o złożonym wniosku na kartę pobytu

 • lub karty pobytu

Jeżeli legalny pobyt w Polsce jest na podstawie bezwizu – to tylko pierwszą stronę paszportu.

3. Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wystawia szkoła).
5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (jest możliwość zakupu według szkolnej oferty)
6. Dokument ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego oraz dodatek z ocenami wraz z tłumaczeniem wyżej wymienionych dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego.
7. Umowa o kształcenie (podpisuję się w sekretariacie szkoły)
8. Potwierdzenie opłaty wpisowego – 250 zł.

Konto do zapłaty:

SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO

29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova.

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW,

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Uwaga!!!

Z opłaty wpisowego zwolnieni obywatele Polski, posiadaczy Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy oraz cudzoziemcy z długotrwałymi wizami (minimum 6 miesięcy ważności). A także obywatele Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zobowiązani do uiszczenia miesięcznej opłaty za naukę.

Uwaga!!!

Dyplomy szkół średnich i szkół branżowych, technikum, z których nie wynika, że masz pełne ogólne wykształcenie średnie, należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub technikum, że zdobyłeś pełne ogólne wykształcenie średnie.

 Uwaga!!!

Jeśli dokument o pełnym wykształceniu średnim został utracony, możesz zostać przyjęty do szkoły na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły i uzyskaniu pełnego ogólnego wykształcenia średniego ze szkoły, która ukończyłeś wraz z wykazem ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

DOKUMENTY WYMAGANE JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ POZA TERYTORIUM POLSKI:

Wypełnij  PODANIE za pośrednictwem naszej strony internetowej i wyślij na adres e-mail: opole@terranova.edu.pl skany dokumentów:

 • kopia pierwszej strony paszportu

 • kopia dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

 • kopia przysięgłego tłumaczenia na j. polski dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

Nie wiesz, jak tłumaczyć dokumenty na Ukrainie?

Napisz do nas na e-mail: opole@terranova.edu.pl

 • kopia potwierdzenia opłaty wpisowego – 500 zł

Konto do zapłaty: SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła), ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) można będzie złożyć do sekretariatu szkoły i podpisać umowę o kształcenie po przyjeździe do Polski. 

Uwaga!!!

Jeżeli dokumenty o przyjęcie do szkoły zostały złożone pocztą elektroniczną sposób i termin otrzymania dokumentów dla uzyskania wizy krajowej dla wjazdu do Polski jest ustalany indywidualnie. 

Uwaga!!!

Informujemy, że nie udzielamy gwarancji uzyskania wiz ani kart pobytu czasowego.  

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Jakie korzyści daje ukończenie szkoły TERRA NOVA?
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę.

 • Certyfikaty i dyplomy z danej specjalizacji uprawniają do podjęcia pracy zarówno w Polsce jak i za granicą

 • Świadectwo ukończenia szkoły TERRA NOVA zwolnienia z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie B1.

 • Okres nauki wliczany to stażu pracy – (6 lat)

Jak długo trwa nauka w szkole TERRA NOVA

KIERUNKI ZAOCZNE (zajęcia w soboty, niedziele – średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI – 2 lata nauki

 • TECHNIK BHP – 1,5 roku nauki

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 lata nauki

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – 1 rok nauki

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 lata nauki

 • FLORYSTA – 1 rok nauki

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 1 rok nauki

KIERUNKI STACJONARNE (zajęcia w każdy piątek, sobotę, niedzielę)

 • TECHNIK MASAŻYSTA – 2 lata nauki

 • OPIEKUN MEDYCZNY – 1,5 roku nauki

Jakie dokumenty otrzymuje się po ukończeniu szkoły TERRA NOVA?

Po ukończeniu nauki i pozytywnym zaliczeniu wszystkich semestrów oraz po OBOWIĄZKOWYM przystąpieniu do egzaminów państwowych (zarówno do części praktycznej, jak i teoretycznej), każdy z naszych słuchaczy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Dodatkowo pozytywnie wyniki egzaminów państwowych uprawniają do otrzymania dyplomu technika oraz certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Czy na wszystkich kierunkach konieczne jest odbycie praktyk zawodowych?

Praktyki zawodowe odbywają słuchacze WSZYSTKICH KIERUNKÓW. Słuchacz sam wybiera miejsce praktyk. W sekretariacie szkoły słuchacz powinien odebrać umowę o praktyki oraz dzienniczek praktyk.

Zajęcia praktyczne powinny zostać zrealizowane do końca okresu nauki (do końca ostatniego semestru).

Długość praktyk zależy od danej specjalizacji:

 • TECHNIK ADMINISTRACJI – 140 h praktyk

 • TECHNIK BHP – 140 h praktyk

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 140 h praktyk

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – 140 h praktyk

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 160 h praktyk

 • FLORYSTA – 140 h praktyk

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 140 h praktyk

 • TECHNIK MASAŻYSTA – 210 h praktyk

 • OPIEKUN MEDYCZNY – 210 h praktyk

Praktykant odbywa praktykę w firmie/zakładzie/instytucji w czasie nieprzekraczającym 

7 godz. dziennie. W dzienniczku praktyk rozpisane są dzienne czynności zgodnie z efektami kształcenia oraz specyfiką firmy/instytucji w której odbywa praktykę.

Każdy praktykant na zakończenie praktyki ma wystawianą ocenę w skali 1-6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący) oraz wpisaną opinię przez osobę odpowiedzialną za praktykanta – na końcu dzienniczka w miejscu „Opinia o praktykancie”.

Ile kosztuje nauka w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA w Opolu?

Koszt kształcenia są zróżnicowane w zależności od dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce.

Nauka jest bezpłatna dla:

 • Obywateli RP oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie kart pobytu, wiz, ważnych dłużej niż 6 miesięcy

Nauka w Szkole jest PŁATNA dla:

 • obywateli Ukrainy którzy przekroczyli granicę RP po 24.02.2022 i ich pobyt uregulowany jest art 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wówczas Szkoła pobiera czesne za rozpoczęty semestr jednorazowo bądź w 5 ratach w wysokości:

a) Technik administracji- 100 zł/ miesiąc

b) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy- 100 zł/ miesiąc

c) Technik usług kosmetycznych- 160 zł/miesiąc

d) Opiekunka dziecięca – 160 zł/miesiąc

e) Asystent osoby niepełnosprawnej- 160 zł/ miesiąc

f) Technik sterylizacji medycznej- 200 zł/miesiąc

g) Technik masażysta- 200 zł/miesiąc

h) Opiekun medyczny-200 zł/miesiąc

i) Florysta 160 zł/miesiąc

 

 

KONTAKT

10:17 am
15.03.2023
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 13:00
Niedziela Zamknięty

Sekretariat otwarty. Czekamy na ciebie.

Adres

ul. 1 Maja 9/18 (piętro 1)
45-068 Opole
 
 
tel. 504 915 020, 797 933 025
e-mail: opole@terranova.edu.pl
 Zajęcia odbywają się w Liceum
Ogólnokształcącym nr 1
przy ul. Licealnej 3
 

NAPISZ DO NAS