TERRA NOVA

Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

Designed by Freepik https://www.freepik.com
Odtwórz wideo

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Ma sprawować nadzór nad tym, aby praca była wykonywana bezpiecznie i nie stwarzała zagrożeń dla życia bądź zdrowia pracowników. Jeśli w trakcie wykonywanych kontroli oceni, że zasady te zostają w jakikolwiek sposób naruszone, jego obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu pracodawcy oraz opracowanie i zaprezentowanie mu możliwych zmian i procedur naprawczych, które powinny być wdrożone.

Kontroli inspektora podlegają wszystkie elementy składające się na wykonywanie w danym miejscu pracy obowiązków służbowych przez pracowników. Kontroli poddawane są zatem pomieszczenia, w których praca jest wykonywana (odpowiednie oświetlenie, wentylacja, wymiary), obsługiwane urządzenia (opiniowane są instrukcje obsługi pod względem bezpieczeństwa, samo użytkowanie, ewentualne zapylenie lub substancje chemiczne, które mogą być emitowane przez urządzenie podczas jego użytkowania, poziom hałasu) czy też inne sprzęty wykorzystywane w pracy (np. meble biurowe). Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy ma również możliwość odsunięcia pracowników od wykonywania obowiązków służbowych w sytuacji, gdy uzna, że zagrażają one jego zdrowiu bądź życiu.

Jeśli lekarz medycyny pracy zaleci danej osobie pracę w szczególnych, odpowiednio dostosowanych warunkach, to zadaniem inspektora bezpieczeństwa pracy jest zadbanie, aby pracodawca te warunki uwzględnił i dokonał odpowiednich zmian na stanowisku pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub łamania zasad bhp, co może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu pracowników, inspektor ma prawo egzekwować u pracodawcy niezwłoczne wprowadzenie zmian.

Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące działania urządzeń obsługiwanych w danym zakładzie pracy, ma prawo nakazać wyłączenie tych urządzeń. Do jego zadań należy jednocześnie zaproponowanie odpowiednich działań i korekt. Zajmuje się także przeprowadzaniem szkoleń bhp, czyli instruuje pracowników, w jaki sposób powinni wykonywać swoją pracę, aby zachować bezpieczeństwo, zwraca uwagę na czynniki niebezpieczne, przestrzega przed nierozważnym zachowaniem i przedstawia możliwe konsekwencje niestosowania odpowiednich środków ostrożności.

Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku).

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo.

Ponadto po zdaniu egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzyma dyplom technika BHP. Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01) odbywa się pod koniec III semestru.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele według harmonogramu.

PRZEDMIOTY
 
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Podstawy prawa pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczenstwa i higieny pracy
  • Jeżyk angielski zawodowy

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: inspektor BHP, pracownik ds. ochrony środowiska, specjalista ds. BHP i  PPOŻ.

Praca w tym zawodzie jest bardzo zróżnicowana. Inspektor pracuje w bardzo żnych warunkach. Mogą to być pomieszczenia biurowe, hale produkcyjne, magazyny, warsztaty jak również place budowy. Dlatego w pracy może się spotkać w wszelkimi możliwymi czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi występującymi w tych miejscach. Praca wiąże się ze stałym i intensywnym kontaktem z ludźmi. Swoje obowiązki inspektor wykonuje indywidualnie, natomiast godziny pracy są również zależne od tego, w jakim miejscu ma dokonywać kontroli. Zdarza się zatem, że pracuje w systemie dwu- lub nawet trzyzmianowym.

Wymagania

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być osobą odporną  emocjonalnie oraz samodzielną i niezależną w działaniu, niepoddającą się łatwo sugestiom innych osób. Powinien umieć łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a jednocześnie mieć zdolność przekonywania ich do swoich racji, aby być skutecznym w działaniu. Skrupulatne kontrole i proponowanie działań naprawczych wymagają dużej wytrwałości, cierpliwości i skrupulatności, czasem wręcz drobiazgowości, aby nie przeoczyć żadnego szczegółu, który w przyszłości mógłby spowodować wypadek przy pracy. Przydatne są zainteresowania techniczne, lecz także urzędnicze czy społeczne, zależnie od miejsca wykonywania pracy. Potrzebna jest dobra pamięć, szybki refleks, spostrzegawczość. Niewątpliwie istotna jest zdolność logicznego rozumowania, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych. W przypadku konieczności proponowania działań naprawczych przydatną umiejętnością jest łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie.

Praca wymaga sprawnego narządu wzroku oraz słuchu (możliwa korekcja za pomocą aparatu słuchowego). Ponadto wymagana jest dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe i sprawność zmysłu równowagi.