TERRA NOVA

Technik administracji

Odtwórz wideo

Technik Administracji to zawód dla osób, chcących podjąć pracę w biurze lub instytucji państwowej. Taka osoba zajmuje się obiegiem dokumentacji w firmie, sporządza różnego rodzaju zaświadczenia, protokoły i sprawozdania. Zarządza biurem, przyjmuje interesantów, organizuje zebrania służbowe.

Gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych.

Sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych.

Prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.

Prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Rozumienia i stosowania w praktyce norm prawnych.

  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Postępowanie w administracji
  • Podstawy prawa pracy
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Wykonywanie pracy biurowej
  • Język obcy w administracji

W administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Tryb nauki: zaoczny