TERRA NOVA

Technik masazysta

Designed by Freepik https://www.freepik.com
Odtwórz wideo

Masażysta wykonuje różnego rodzaju zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne, sportowe lub kosmetyczne.

Najczęściej wykonywane czynności w tym zawodzie to:

 • określanie po uzgodnieniu z lekarzem różnych czynności wchodzących w skład masażu
 • wykonywanie masażu różnymi technikami i sposobami w zależności od rodzaju schorzenia pacjenta
 • zastosowanie masażu wodnego i podwodnego
 • wykonywanie masaży u sportowców w celu zwiększenia ich wydolności lub złagodzenia objawów przeciążenia mięśni
 • zastosowanie masażu w celu polepszenia samopoczucia u człowieka zdrowego na polecenie lekarza
 • kontrolowanie wykonywania ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych itp.
 • kontrolowanie zachowań pacjenta związanych ze stosowanymi zabiegami i ewentualne wprowadzenie do nich korekt
 • działania mające na celu przybliżenie chorym prawidłowego wykonywania różnego rodzaju gimnastyki w celu polepszenia efektów ćwiczeń
 • posługiwanie się różnego rodzaju sprzętem specjalistycznym usprawniającym masaż

Nauka w zawodzie Technik masażysta trwa 2 lata ( 4 semestry)

Słuchacz pozna masaż: klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, tensegracyjny, Shantala, przyrządowy. Nauczy się wszystkich technik masażu klasycznego i masażu sportowego w różnych dyscyplinach. Pozna masaż izometryczny, relaksacyjny, podwodny i przyrządowy.

Organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu Technika masażysty bez  przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów.

Absolwenci kierunku Technik masażysta otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Po zdaniu egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  dyplom Technika masażysty. Egzamin w kwalifikacji MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec 4 semestru.

Program nauczania

Program nauczania w zawodzie technik masażysta zawiera zajęćia praktyczne:

 • masaż medyczny;

 • masaż sportowy;

 • masaż kosmetyczny; 

 • masaż profilaktyczny;

 • masaż leczniczy.

Poza praktyczną nauką zawodu program przewiduje zajęcia teoretyczne:

 • anatomia z fizjologią

 • zarys fizjoterapii,

 • teoretyczne podstawy masażu,

 • język migowy,

 • język angielski zawodowy,

 • zagadnienia kliniczne w masażu,

 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Środowisko pracy

Najczęściej pracę swoją masażysta wykonuje w specjalnym gabinecie, w którym stworzone zostały odpowiednie warunki do wykonywania różnego rodzaju zabiegów. Oczywiście zachodzą przypadki, gdy masaż wykonywany jest w innych miejscach jak na przykład na płycie boiska, aby zminimalizować objawy ewentualnej kontuzji. Najczęściej jednak zabieg ten wykonywany jest na specjalnym stole, odpowiednio ustawionym i przygotowanym do wykonywania tego rodzaju pracy. Masażysta sam dobiera odpowiednie środki i techniki masażu w zależności oczywiście od schorzenia lub indywidualnego przypadku. W pracy swojej masażysta jest w stałym kontakcie z lekarzem i stosuje się do jego zaleceń. Masażysta musi doskonale radzić sobie w kontaktach międzyludzkich, sam indywidualnie wykonuje swoje czynności bacząc oczywiście na dany przypadek. Udziela również rad jak odpowiednio wykonywać żnego rodzaju ćwiczenia, aby odnosiły one zamierzony skutek.

Najczęściej masażysta pracuje 7 do 8 godzin dziennie bez konieczności przedłużania tych godzin. Oczywiście w razie potrzeby może pracować także poza godzinami pracy na przykład odwiedzając swoich pacjentów w domach. Pracę swoją wykonuje również w niedzielę i dni wolne od pracy gdyż, aby masaże odnosiły zamierzony skutek musi być zapewniona ich ciągłość.

Wymagania zawodu

Wiedza
Z zakresu fizjologii układu nerwowego i mięśniowego
Z zakresu fizjopatologii i anatomii
Z zakresu psychologii – mając do czynienia z ludźmi po ciężkiej chorobie lub operacji, czasem ciężko poszkodowanymi kalekami musi umieć odpowiednio odbierać reakcje i emocje masowanego i umiejętnie oddziaływać na jego psychikę

Zainteresowania
Biologią
żnymi metodami relaksu i rehabilitacji

Zdolności i umiejętności
Zdolność koncentracji uwagi
Umiejętność pracy w szybkim tempie
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
Umiejętność postępowania z ludźmi – praca ta wymaga zrozumienia drugiego człowieka, ale również tego, aby chory wnioskując z postępowania masażysty darzył go zaufaniem i czół, że jego postępowanie jest prawidłowe i prowadzi do odpowiednich skutków

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

Konieczne
Czucie dotykowe
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
Zręczność rąk i palców – zazwyczaj wykonywany jest masaż ręczny, dlatego aby sprawnie i z wyczuciem wykonywać ten zabieg konieczne jest posiadanie tej predyspozycji
Dokładność

Wskazane
Ostrość wzroku
Rozumowanie logiczne
Empatia
Samodzielność
Odporność emocjonalna
Samokontrola
Wyobraźnia i myślenie twórcze

Spostrzegawczość – przydaje się szczególnie przy reagowaniu na różne zachowania pacjenta w czasie masażu
Zmysł równowaga