Opiekun medyczny

care

W Niemczech czy Wielkiej Brytanii przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. One potrzebują pomocy. Profesjonalni opiekunowie medyczni z Polski lub Ukrainy są bardzo potrzebni i mile widziani w Europie. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych za ich usługi przyznaje się w Europie wysokie wynagrodzenie.

 Czego możesz się nauczyć?

Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Przedmioty

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Zarys anatomii, fizjologia i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii i socjologii

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Podstawy przedsiębiorczości

Zatrudnienie

W szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.