Skip to content

Terapeuta zajęciowy

Stosuje techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta.

Zawód terapeuty zajęciowego należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Terapeuta zajęciowy jest osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Tryb kształcenia:

– Dzienna

– Stacjonarna

2 LATA NAUKI

ТЕРАПЕВТ СОЦІО–ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Професія терапевта соціо–функціональної адаптації відноситься до групи медичних професій. Основним його завданням є проведення терапії (в тому числі реабілітаційної) шляхом залучення хворого в повсякденну діяльність (робота, навчання, розваги)

Zawód: Terapeuta zajęciowy — 325907

Терапевт соціо-функціональної адаптації, через трудотерапію, фізичний і психологічний вплив, забезпечує реабілітацію хворих з обмеженими можливостями, з метою навчити хворого функціонувати у суспільстві, допомогти покращити функціональні можливості (слухові, рухові, емоційні, психологічні).

Після закінчення школи випускник може працювати в:

 • лікарнях,
 • санаторіях
 • реабілітаційних установах,
 • будинках соціального захисту
 • клубах для пенсіонерів
 • та інших установах охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Форма навчання: стаціонарна

НАВЧАННЯ 2 РОКИ

Терапевт социо-функциональной адаптации

Осуществление терапии (в том числе реабилитационной) методом вовлечения в повседневную деятельность (работа, учёба, развлечения)

Zawód: Terapeuta zajęciowy – 325907

Терапевт социо-функциональной адаптации, через  трудотерапию, физическое и психологическое профессиональное воздействие, обеспечивает реабилитацию больных с ограниченными возможностямиe, с целью  научиться функционировать в обществе. После окончания школы выпускник может работать в:

 • больницах,
 • санаториях,
 • в реабилитационных учреждениях,
 • в домах стацинарного пребывания,
 • в домах социальной защиты,
 • мастерских трудотерапии,
 • клубах для пенсионеров,
 • и других учреждениях охраны здоровья и социальной помощи.

Терапевт социо-функциональной адаптации очень востребованы и в Польше, и за рубежом.

Форма обучения:

– Дневная

– Стационарная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА