Skip to content

Technik administracji

Technik administracji

https://youtu.be/m55IcBAU0wY

Technik Administracji to zawód dla osób, chcących podjąć pracę w biurze lub instytucji państwowej. Taka osoba zajmuje się obiegiem dokumentacji w firmie, sporządza różnego rodzaju zaświadczenia, protokoły i sprawozdania. Zarządza biurem, przyjmuje interesantów, organizuje zebrania służbowe. 

Czego możesz się nauczyć?

Gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych.

Sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych.

Prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.

Prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Rozumienia i stosowania w praktyce norm prawnych.

Przedmioty

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy finansów publicznych

Wykonywanie pracy biurowej

Język obcy w administracji

Zatrudnienie

W administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Tryb nauki: zaoczne

ТЕХНІК АДМІНІСТРАЦІЇ

Технік адміністрації –це один з найбільш популярних напрямків в нашій школі. Ця спеціальність дає можливість  зробити важливий крок у кар’єрі та гарантію стабільної зайнятості.

 Чому навчишся?

Обробкою документації та інформації, включаючи інформацію про економічний та статистичний характер.

Контроль внутрішньої діяльності організаційних підрозділів та їх координація.

Підготовка звітів, протоколів зустрічей, підготовка проектів адміністративних актів.

Зберігання початкової бухгалтерської документації, пов’язаної з плануванням витрат та доходів, управління доходами та управління колективом працівників.

Розуміння та застосування правових норм на практиці.

 Предмети

Основи адміністративного законодавства

Основи цивільного законодавства

Основи трудового законодавства

Виконання офісної роботи

Господарська діяльність

Основи підприємництва

Адміністративні справи

Іноземна мова в адміністрації

Робота

Уряд і спеціальні адміністрації, органи місцевого самоврядування, районні офіси, громадські, професійні асоціації, банки, різного роду підприємства.

Навчання триває два роки і закінчується іспитом, який підтверджує професійну кваліфікацію. Іспити проводяться державною екзаменаційною комісією. Лекції проходять в системі заочного навчання (два рази на місяць, по два дні субота та неділя), учні проходять професійну практику.

P.S.

Переваги. Це найбільш популярна професія в середовищі емігрантів, так як за допомогою вивчення основ права Польщі, проходить легше і швидше інтеграція та адаптація. Крім того, важливим фактором при пошуку роботи після закінчення є знання української чи російської мови, так як ринок Польщі в даний час потрібно заповнити фахівцями, які зможуть керувати різного роду бригадами, відділами та іншими структурами, де основу складає україномовний, російськомовний персонал.

Форма навчання: заочна

Термин навчання – 2 года

Техник администрации

Техник администрации, это важный шаг в карьере и гарантия стабильной занятости.

 Чему научишься?

Сбор документации и информации, включая информацию  экономическую и статистическую.

Контроль внутренней деятельности подразделений и их координация.

Подготовка отчетов, протоколов встреч, подготовка проектов административных актов.

Хранение начальной бухгалтерской документации, связанной с планированием расходов и доходов, управление активами и управления командой работников.

Понимание и применение правовых норм на практике.

Предметы

Основы административного права Польши

Основы гражданского права Польши

Основы трудового права Польши

Выполнение офисной работы

Хозяйственная деятельность в Польше

Основы предпринимательства в Польше

Административное производство в Польше

Основаны государственных финансов Польши

Работа

Правительство и специальные администрации, органы местного самоуправления, районные офисы, муниципальные, общественные, профессиональные ассоциации, банки, различного рода предприятия.

Обучение длится два года и заканчивается экзаменом, который подтверждает профессиональную квалификацию. Экзамены проводятся государственной экзаменационной комиссией. Лекции проходят в системе заочного обучения (два раза в месяц, по два дня суббота и воскресенье), учащиеся проходят профессиональную практику.

P.S.

Преимущества. Это самая востребованная профессия в среде эмигрантов, так как при помощи изучения основ права Польши, проходит легче и быстрее интеграция и адаптация. Кроме прочего, важным фактором при поиске работы после окончания есть знание языка украинского либо российского, так как рынок Польши в настоящее время нужно заполнить специалистами, которые смогут руководить разного рода бригадами, отделами и другими структурами, где основу составляет украино-русскоговорящий персонал.

Форма обучения: заочная

Cрок обучения 2 года