Technik administracji

block-13

Technik administracji to niezbędny krok w karierze oraz gwarancja stabilnego zatrudnienia.

Czego możesz się nauczyć?

Gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych.

Sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych.

Prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.

Prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Rozumienia i stosowania w praktyce norm prawnych.

Przedmioty

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy finansów publicznych

Wykonywanie pracy biurowej

Język obcy w administracji

Zatrudnienie

W administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.