Szkoła Branżowa I Stopnia TERRA NOVA

Rekrutacja na 2024/2025

Dołącz do naszej szkoły branżowej i rozpocznij swoją drogę do sukcesu! Teraz otwieramy drzwi dla ambitnych studentów, gotowych zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę. Nie przegap tej wyjątkowej okazji – zapisz się już dziś!

Nauka będzie się odbywać w systemie dualnym​

dualny2

Czyli obowiązkowe zajęcia edukacyjne będą odbywać się w szkole 2 dni w tygodniu, kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawcy 3 dni w tygodniu , natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdym roku szkolnym będą odbywać się na kursach w placówka współpracujących ze szkołą. System dualny, zwany również przemiennym, to system polegający na takiej organizacji procesu kształcenia, w którym prowadzi się równolegle kształcenie w szkole i bezpośrednio u pracodawcy, w zakładzie pracy. Przykładowy podział procesu kształcenia to dwa dni zajęć w szkole i trzy dni u pracodawcy.

Zeskanuj kod QR

Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera

wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek w języku polskim, aby rozpocząć proces aplikacji

wyślij podanie

Po złożeniu aplikacji, sekretariat skontaktuje się z Tobą po jej rozpatrzeniu

nauka bezpłatna

Nauka w Szkole Branżowej jest całkowicie bezpłatna

Zachęcamy do wypełnienia podania, korzystając z linku dostępnego na naszej stronie internetowej. To pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia nowej drogi edukacyjnej!

Nasze kierunki

BLACHARZ SAMOCHODOWY

CUKIERNIK

STOLARZ

ŚLUSARZ

ELEKTRYK

FRYZJER

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

PIEKARZ

SPRZEDAWCA

Zasady przyjmowania do szkół ponadpodstawowych uczniów polskich powracających z zagranicy oraz cudzoziemców

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Kwestie przyjmowania do szkół uczniów przybywających do Polski z zagranicy reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwana dalej ustawą oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.), zwane rozporządzeniem.

Uczeń, który ukończył 8-letnią szkołę podstawową, może zostać przyjęty do klasy pierwszej  niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, tj. do branżowej szkoły I stopnia. Zasady rekrutacji do szkoły niepublicznej, w tym zasady przyjmowania cudzoziemców, określone są w statucie danej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy). Należy o nie pytać dyrektora szkoły.

Do klasy pierwszej publicznej i niepublicznej  szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do technikum i szkoły branżowej – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (§ 6 rozporządzenia).

Każdy uczeń, w tym uczeń niebędący obywatelem polskim, jest przyjmowany do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej na podstawie wyników rekrutacji, natomiast w trakcie roku szkolnego – na podstawie dokumentów. Przyjmowanie do wyższych klas szkół ponadpodstawowych odbywa się przez cały rok szkolny. Dyrektor może przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty; wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, brane pod uwagę w danym oddziale tej szkoły; świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 134 ust. 2 ustawy).
W szkołach ponadpodstawowych może być organizowana rekrutacja uzupełniająca, tzw. druga tura rekrutacji. W województwie dolnośląskim terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Rekrutacja lub bezpośrednio pod linkiem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/.

Uczeń przybywający z zagranicy, który nie zdawał w Polsce egzaminu ósmoklasisty i nie ma wyników z tego egzaminu, nie może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, ani w wersji papierowej, ani w wersji elektronicznej, gdyż nie spełnia „łącznie” wszystkich kryteriów rekrutacji określonych w ustawie. To nie oznacza, że taki uczeń nie może zostać przyjęty do szkoły ponadpodstawowej. Po zakończonej rekrutacji oraz w trakcie całego roku szkolnego, dyrektor szkoły, do której aplikuje się o przyjęcie, może przyjąć ucznia do szkoły w miarę wolnych miejsc. Do wybranej szkoły należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (nostryfikacja dokumentów nie jest wymagana).

W przypadku braku dokumentów uczeń przybywający z zagranicy może być przyjęty do szkoły na podstawie oświadczenia rodzica (lub pełnoletniego ucznia), złożonego w formie ustnej lub pisemnej, zawierającego informację o wieku ucznia i sumie lat nauki szkolnej oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą z uczniem przeprowadza dyrektor szkoły (§ 11 i § 12 rozporządzenia).

Marcin Kruk

Dyrektor Szkoły Branżowej

Rekrutacja do klas I w Szkołach Ponadpodstawowych:
– rozpoczęcie składania wniosków – 20 marzec 2024 r. od godziny 8:00. Po przesłania dyrektor szkoły skontaktuje się telefonicznie z rodzicem, opiekunem prawnym w celu podpisania umowy o kształcenie;
-zakończenie składania wniosków do oddziałów ogólnych, integracyjnych – 20 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00.

Kontakt

Telefon: 572 505 220
Email: branzowa@terranova.edu.pl
ul. Przedmiejska 6-10, pok. 17, 54-201 Wrocław
Pon-Pt 09:00 - 17:00, Sob-Nd 09:00 - 14:00