TERRA NOVA

Otwarcie naboru do szkoły​

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Już wkrótce oficjalnie rozpoczynamy rekrutację na kolejny semestr!
 
 
Zapisów można dokonywać również ONLINE!
 

Warunki przyjecia do szkoly

Z Polski

Z zagranicy

 • Kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem:

  1 maja 9/18, 1 piętro Opole 45-068,

  poniedziałek-piątek 9:00-17:00

  sobota 9:00-13:00

  telefon: 504 915 020, 786 930 813, 797 933 025

  1. Wypełnić PODANIE o przyjęcie do szkoły

  2. Kopia dowodu osobistego.

  Dla cudzoziemców:

  • kopia pierwszej strony paszportu i ważnej wizy
  • lub pieczęci o złożonym wniosku na kartę pobytu
  • lub karty pobytu

  Jeżeli legalny pobyt w Polsce jest na podstawie bezwizu – to tylko pierwszą stronę paszportu.

  3. Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5

  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła).

  5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (jest możliwość zakupu według szkolnej oferty)

  6. Dokument ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego oraz dodatek z ocenami wraz z tłumaczeniem wyżej wymienionych dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego.

  7. Umowa o kształcenie (podpisuję się w sekretariacie szkoły)

  8. Potwierdzenie opłaty wpisowego – 250 zł.

  Konto do zapłaty:

  SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO

  29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

  Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova.

  Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

  Dla przelewów międzynarodowych:

  SWIFT: BPKOPLPW,

  IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

  Uwaga!!!

  Z opłaty wpisowego zwolnieni obywatele Polski, posiadaczy Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy oraz cudzoziemcy z długotrwałymi wizami (minimum 6 miesięcy ważności). A także obywatele Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zobowiązani do uiszczenia miesięcznej opłaty za naukę.

  Uwaga!!!

  Dyplomy szkół średnich i szkół branżowych, technikum, z których nie wynika, że masz pełne ogólne wykształcenie średnie, należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub technikum, że zdobyłeś pełne ogólne wykształcenie średnie.

   Uwaga!!!

  Jeśli dokument o pełnym wykształceniu średnim został utracony, możesz zostać przyjętym do szkoły na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły i uzyskaniu pełnego ogólnego wykształcenia średniego ze szkoły, która ukończyłeś wraz z wykazem ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

  Uwaga!!!

  W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 • Wypełnij  PODANIE za pośrednictwem naszej strony internetowej i wyślij na adres e-mail: opole@terranova.edu.pl skany dokumentów:

  • kopia pierwszej strony paszportu
  • kopia dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego
  • kopia przysięgłego tłumaczenia na j. polski dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

  Nie wiesz, jak tłumaczyć dokumenty na Ukrainie?

  Napisz do nas na e-mail: opole@terranova.edu.pl

  • kopia potwierdzenia opłaty wpisowego – 500 zł

  Konto do zapłaty: SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

  Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

  Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

  Dla przelewów międzynarodowych:

  SWIFT: BPKOPLPW

  IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

  Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła), ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) można będzie złożyć do sekretariatu szkoły i podpisać umowę o kształcenie po przyjeździe do Polski. 

  Uwaga!!!

  Jeżeli dokumenty o przyjęcie do szkoły zostały złożone pocztą elektroniczną sposób i termin otrzymania dokumentów dla uzyskania wizy krajowej dla wjazdu do Polski jest ustalany indywidualnie. 

  Uwaga!!!

  Informujemy, że nie udzielamy gwarancji uzyskania wiz ani kart pobytu czasowego.  

  Uwaga!!!

  W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.