Skip to content

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Zawód: OPIEKUNKA DZIECIĘCA
– do zapisu zapraszamy absolwentów szkół średnich, NIE WYMAGAMY MATURY!
– nauka w szkole trwa 2 lata kończy się egzaminem potwierdzającym  kwalifikacje w zawodzie, organizowanym przez przez OKE
– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
– w trakcie nauki słuchacze mają obowiązek odbyć praktyki zawodowe

W czasie nauki zdobędziesz umiejętności:
– planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
– pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
– prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
– promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
– udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 
Okres nauki

2 lata

 
KOSZT:

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

 
Zatrudnienie:

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako opiekun dziecka w jego środowisku domowym.

Kwalifikacja jaką zdobędziesz po zdaniu egzaminu państwowego:

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Професія: ОПIКУН ДЛЯ ДIТЕЙ
– для запису запрошуємо випускників середньої школи
– навчання в школі триває 2 роки та закінчується іспитом, що підтверджує кваліфікацію в професії, організованим ОКЕ
– заняття проводяться в заочнiй формi (в середньому два вихідних на місяць)
– під час навчання слухачі проходитимуть професійну практику

За час навчання ви придбаєте навички:
– планування та Організація виховної, опiкунчої та навчальної робiт,
– виховання здорових дiтей та дiтей з особливостями,
– проводити виховну та навчальну діяльність, що сприяє психомоторному розвитку дитини,
– проводити профілактичні заходи,
– надавати допомогу в умовах небезпеки для здоров’я дитини.

Період навчання:

2 роки

ВАРТІСТЬ:

Школа безкоштовна протягом усього навчання.

Зайнятість:

Випускник цього напрямку може влаштуватися на роботу в дитячi садки, лікувально-виховні установи і в якості нянi для дитини в його домашній обстановці.

Кваліфікація, яку Ви отримаєте після складання державного іспиту:
Надання послуг з догляду та підтримки розвитку дитини.

Профессия: Детский опекун
– для выпускников средней школы, у которых есть полное среднее образование либо образование среднее техническое/ специальное
– обучение в школе длится два года, заканчивается экзаменом, подтверждающим квалификацию в профессии, организованным ОКЕ
– занятия проводятся по заочной системе (в среднем два выходных в месяц)
– во время обучения ученники обязаны проходить профессиональную практику

За время обучения вы приобретете навыки:

– планирование и организация воспитательной работы и обучения детей
– воспитание здоровых детей и детей с особенностями
– проводить деятельность, способствующую психомоторному развитию ребенка,
– укреплять здоровье и проводить профилактические мероприятия
– оказывать помощь в условиях опасности для здоровья ребенка.

Период обучения:
2 года

СТОИМОСТЬ:
Школа бесплатная на весь период обучения.

Занятость:
Выпускник этого направления может устроиться на работу в детских садиках, лечебно-воспитательных учреждениях и так же может работать няней ребенка в его домашней обстановке.

Квалификация, которую вы получите после сдачи государственного экзамена:
Предоставление услуг по уходу и поддержке развития ребенка.