Skip to content

Opiekun medyczny

W Niemczech czy Wielkiej Brytanii przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. One potrzebują pomocy. Profesjonalni opiekunowie medyczni z Polski lub Ukrainy są bardzo potrzebni i mile widziani w Europie. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych za ich usługi przyznaje się w Europie wysokie wynagrodzenie.

 Czego możesz się nauczyć?

Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Przedmioty

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Zarys anatomii, fizjologia i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii i socjologii

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Podstawy przedsiębiorczości

Zatrudnienie

W szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Tryb nauki: zaoczne.

 ОПІКУН МЕДИЧНИЙ

З року в рік в країнах Європи стає більше  літніх, хворих та недієздатних людей, які потребують допомоги. Тому професійні опікуни з Польщі чи з України дуже потрібні та бажані в Європі. Через брак професіоналів медичних професій, вони мають досить високу зарплату.

Чому навчишся?

Вирішенню проблем лікування хворих та залежних людей на різних стадіях захворювання та у різному віці.

Допомоги хворим і залежним людям у задоволенні біо-психо-соціальних потреб.

Допомоги медсестрі та іншому медичному персоналу під час лікування.

Обслуговуванню, стерилізації інструментів, що використовуються під час процедур.

Співпраці з лікувальною та терапевтичною командою при наданні послуг у сфері медичної допомоги хворим і залежним особам.

Предмети

Догляд за хворими особами

Гігієнічне лікування

Громадське здоров’я

Мова жестів

Анатомія, фізіологія та патологія з елементами надання першої медичної допомоги

Господарча діяльність в охороні здоров’я

Психологія та соціологія

Робота

У лікарнях, медичних центрах і будинках пристарілих, індивідуальна опіка вдома у пацієнта, в будинках для людей похилого віку, у фондах та асоціаціях, що діють для хворих та інвалідів.

Навчання триває один рік і закінчується іспитом, який підтверджує професійну кваліфікацію. Іспити проводяться державною екзаменаційною комісією. Лекції проходять в системі заочного навчання (два рази на місяць, по два дні, а саме субота та неділя), учні проходять професійну практику.

P.S.

Переваги.  В даний момент ця професія користується великим попитом на території всієї Європи. Випускники, в основному отримують роботу на території Німеччини з зарплатою в середньому 1200 євро і з графіком роботи 3 місяці в Німеччині, три місяці вдома.

Форма навчання: заочна.

Опекун медицинский

В Германии или Великобритании всё больше и больше пожилых, больных и недееспособных людей. Они нуждаются в помощи. Профессиональные опекуны из Польши или Украины очень нужны и желанны в Европе. Из-за нехватки специалистов медицинских профессий, они получают довольно такие высокую зарплату.

Чему научишься?

Решение проблем лечения больных и зависимых людей на разных стадиях заболевания и в разном возрасте.

Помощь больным и зависимым людям в удовлетворение потребностей био-психо-социальных.

Помощь медсестре и другому медицинскому персоналу во время лечения.

Обслуживание и дезинфекция инструментов, используемых во время процедур.

Сотрудничество с лечебной и терапевтической командой при предоставление услуг в сфере медицинской помощи больным и зависимым лицам.

Предметы

Уход за больными

Гигиеническое лечение

Общественное здоровье

Язык жестов

Анатомия, физиология и патология с элементами оказания первой медицинской помощи

Деятельность хозяйственная в здравоохранении

Психология и социология

Работа

В больницах, в досмотровых – медицинских центрах и домах престарелых, индивидуальная опека дома у пациента, в домах престарелых и в фондах и ассоциациях, действующих для больных и инвалидов.

Обучение длится один год и заканчивается экзаменом, который подтверждает профессиональную квалификацию. Экзамены проводятся государственной экзаменационной комиссией. Лекции проходят в системе заочного обучения (два раза в месяц, по два дня суббота и воскресенье), учащиеся проходят профессиональную практику.

P.S.

Преимущества. В данный момент это самая востребованная профессия на территории всей Европы. Выпускники в основном получают работу на территории Германии с зарплатой в среднем 1200 евро и с графиком работы 3 месяца в Германии, три месяца дома.

Форма обучения: заочная