Skip to content

Florysta

Zawód: FLORYSTA
– do zapisu zapraszamy absolwentów szkół średnich, NIE WYMAGAMY MATURY!
– nauka w szkole trwa 1 rok kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
organizowanym przez przez OKE
– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
– w trakcie nauki słuchacze mają obowiązek odbyć praktyki zawodowe
Przedmioty realizowane są w szkole
– materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
– kompozycje florystyczne
– kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego
– wykonywanie kompozycji florystycznych
– język obcy we florystyce
Umiejętności jakie zdobędziesz w trakcie nauki:
– Poznasz gatunki roślin
– Rozwiniesz wrażliwość i kreatywność plastyczną
– Poznasz zasady tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych
– Nauczysz się tworzyć wiązanki okolicznościowe
– Poznasz zasady tworzenia dekoracji z roślin
OKRES NAUKI
1 rok


KOSZT:
Opłata 100 zł na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia materiałów do zajęć praktycznych – płatne do
połowy semestru
Zatrudnienie:
– w kwiaciarniach,
– w firmach organizujących wystrój na przyjęcia
– salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu
aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi
Kwalifikacja jaką zdobędziesz po zdaniu egzaminu państwowego:
Wykonywanie kompozycji florystycznych

Професія: флорист

Для запису запрошуємо випускників середньої школи. Навчання в школі триває 1 рік та закінчується іспитом, що підтверджує кваліфікацію в професії, організованим ОКЕ. Заняття проводяться за заочнiй формi (в середньому два вихідних на місяць). Під час навчання слухачі проходитимуть професійну практику

Предмети реалізуються в школі:

– матеріалознавство
– флористичні композиції
– основи культури флористики та засоби творчого вираження
– виконання флористичних композицій
– іноземна мова у флористиці

Навички, які ви придбаєте в процесі навчання:
– Ви вичите види рослин
– Ви будете розвивати чутливість і художню творчість
– Ви дізнаєтеся правила створення квіткових композицій з живих і сушених квітів
– Ви дізнаєтеся правила створення прикрас з рослин

ПЕРІОД НАВЧАННЯ
1 рік


ВАРТІСТЬ:
оплата 100 зл для часткового покриття витрат на забезпечення матеріалів для практичних занять – оплачується до середини семестру

Зайнятість:
– у квіткових магазинах,
– у компаніях, які організовують декор примiщень
– органiзовувати флористичні салони та власний бізнес, що надає послуги в області дизайну інтер’єру та саду з рослинним декором

Кваліфікація, яку Ви отримаєте після складання державного іспиту:
Виконання флористичних композицій

Профессия: флорист
– для выпускников средней школы, у которых есть полное среднее образование либо образование среднее техническое/ специальное
– обучение в школе длится год, заканчивается экзаменом, подтверждающим квалификацию в профессии, организованным ОКЕ
– занятия проводятся по заочной системе (в среднем два выходных в месяц)
– во время обучения ученники обязаны проходить профессиональную практику

Предметы реализуются в школе:
– материаловедение
– флористические композиции
– культурные основы флористики и средства творческого выражения
– выполнение флористических композиций
– иностранный язык во флористике

Навыки, которые вы приобретете в процессе обучения:
– узнаете виды растений
– будете развивать чувствительность и художественное творчество
– узнаете правила создания цветочных композиций из живых и сушеных цветов
– узнаете правила создания украшений из растений

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
1 год


СТОИМОСТЬ:
Оплата 100 зл для частичного покрытия расходов на обеспечение материалов для практических занятий-оплачивается до середины  семестра

Занятость:
– в цветочных магазинах,
– в компаниях, которые организуют декорированием
– в флористических салонах
– организовать собственный бизнес, предоставляющий услуги в области дизайна интерьера и сада с растительным декором

Квалификация, которую вы получите после сдачи государственного экзамена:
Выполнение флористических композиций