Skip to content

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod zawodu: 341201

Kierunek 1-roczny w trybie zaocznym, który przygotuje Cię do pracy z osobami niepełnosprawnymi, wspierania ich w wykonywaniu czynności życia codziennego,  rehabilitacji czy w wyborze usług medycznych.

Pomaga osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier komunikacyjnych, psychologicznych, społecznych. Organizuje jej również czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem.

Wiedza zdobyta w szkole pozwala asystentowi dobrze rozumieć potrzeby oraz problemy osób niepełnosprawnych i chorych, a ponadto – w razie konieczności – umie on także udzielić pierwszej pomocy.

 Asystent osoby niepełnosprawnej potrafi  zwiększać  motywację do rehabilitacji, zachęcać do aktywności oraz pobudzać do działania osoby niepełnosprawne.

Przedmioty:

Elementy pracy socjalnej

Język migowy

Podstawy psychologii i socjologii

Pracownia wsparcia osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego 

Pracownia opiekuńczo – pielęgnacyjna

Pracownia pierwszej pomocy

Aktywizacja osoby podopiecznej z niepełnosprawnościami

 

Zatrudnienie:

·         ośrodki i domy pomocy społecznej,

·         środowiskowe domy samopomocy

·         świetlice terapeutyczne

·         zakłady opiekuńczo-lecznicze

·         niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

·         placówki poradnictwa rodzinnego,

·         szpitale specjalistyczne

 

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

·         Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

·         Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej SPO.01Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

 Асистент особи з інвалідністю

Код професії:  341201

Асистент особи з інвалідністю – це підтримка хворої людини або осіб з ураженням опорно-рухового апарату, з порушенням зору чи слуху. Він допомагає щодня, супроводжує на прогулянках та на інших заходах, а також розважає підопічного. Асистент впродовж робочого часу, повинен бути присутнім з особою, яка знаходиться під його опікою. Важливим елементом роботи Асистента є підтримка та мотивування на виконання соціальних ролей, а також допомога у сферах, пов’язаних із професійним життям. Асистент особи з інвалідністю схожий на представника, який допомагає людині налагодити стосунки і, по можливості, допомагає стати самостійним і покінчити зі стереотипом безпорадної людини.

 

Форма навчання: заочний – 2 рази на мiсяць

Тривалість навчання: 1 рік

 

Навчальнi предмети:

Елементи соцiальної роботи

Мова жестiв

Основи психологiї та соцiологiї

Кабiнет підтримки особи з обмеженими можливостями у повсякденному житті

Кабiнет по догляду за особами з обмеженими можливостями

Кабiнет першої допомоги

Активізація підопічного з інвалідністю

 

Робота:

   ·         будинки престарілих

   ·         санаторії

   ·         лікарні

   ·         адаптаційні центри

   ·         будинки допомоги у громадах

   ·         опікунчо-виховавчих закладах

   ·         кабiнети трудотерапії

   ·         працевлаштування у приватних осіб в будинку

 

Документи, що пiдтверджує квалiфiкацiю в данiй професiї – Свiдоцтва та дипломи, що отримує випускник школи:

   ·         Свiдоцтво про закiнчення полiцiальної школи

   ·         Диплом, що пiдтверджує квалiфiкацiю в професiї Асистент особи з обмежиними можливостями SPO.01. Надання допомоги та органiзацiї пiдтримки особи з обмежиними можливостями, одночасно з додатком на польськiй та англiйськiй мовах, зразка Europass, що пiдтвержджує квалiфiкацiю, що визнається на територiї всього Євросоюзу.

Ассистент человека с инвалидностью

Код профессии:  341201

Ассистент человека с инвалидностью – это поддержка больного или людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения или слуха. Он помогает ежедневно, сопровождает на прогулках и других мероприятиях, а также развлекает подопечного. Ассистент в течение рабочего времени, должен присутствовать с лицом, находящимся под его опекой. Важным элементом работы Ассистента является поддержка и мотивирование на выполнение социальных ролей, а также помощь в сферах, связанных с профессиональной жизнью. Ассистент человека с инвалидностью похож на представителя, который помогает человеку наладить отношения и, по возможности, помогает стать самостоятельным и порвать со стереотипом беспомощного человека.

 

Форма обучения: заочная – 2 раза в месяц

Продолжительность обучения: 1 год

 

Предметы программы обучения:

Элементы социальной работы

Язык жестов

Основы психологии и социологии

Кабинет поддержки человека с ограниченными способностями в повседневной жизни

Кабинет по уходу за человеком с ограниченными способностями

Кабинет первой помощи

Активизация подопечного с инвалидностью

 

Работа:

   ·         Дома престарелых

   ·         санатории

   ·         больницы

   ·         адаптационные центры

   ·         дома помощи в общинах

   ·         заведения опеки (воспитательные)

   ·         кабинеты трудотерапии

   ·         трудоустройство в домах частных лиц

 

Документи, которые подтверждают квалификацию в данной профессии – свидетельства и дипломы, которые получает выпускник школы:

   ·         Свидетельство об окончании полицеальной школы

   ·         Диплом, подтверждающий квалификацию в профессии Ассистент человека с ограниченными способностями SPO.01. Предоставление помощи и организация поддержки человека с ограниченными способностями, одновременно с дополнением на польском и английском языках, образца Europass, подтверждающего квалификацию, признаваемого на територии всего Евросоюза.